Всички обекти

1071 обекта

КЛИЕНТСКА ИГРА НА "ТАБАК МАРКЕТ" АД

"ПЪТЕШЕСТВАЙ С LAFKA"

Официални правила на Играта

(Общи условия)

 

РАЗДЕЛ 1.

Организатор на играта

1.1. Организатор на играта "ПЪТЕШЕСТВАЙ С LAFKA" е „Табак Маркет“ АД, ЕИК 175127176, със седалище и адрес на управление в гр. София 1202, ул. "Княз Борис І" № 161

1.2. Настоящите общи условия на Играта  са изготвени и ще бъдат оповестени съгласно изискванията на българското законодателство. Целта на тези правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на промоционалната игра, както и реда за определяне на печелившите участници в играта и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в Играта.

1.3. Организаторът на Играта има правото едностранно да допълва или променя условията и Играта в съответствие с тези Правила и закона. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на Играта.

РАЗДЕЛ 2.

Период на провеждане на играта

2. Промоционалната кампания (по-долу "Играта" или „Томболата“) се организира с рекламна цел за популяризиране на марките и продуктите, предлагани за продажба в търговските обекти на Организатора. Промоцията ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 15 Март 2017г. (12:00 часа) до 16 Април 2017г. (23:59:59 часа).

РАЗДЕЛ 3.

Териториален обхват на Играта

3. Играта се организира и провежда на територията на Република България, във всички търговски обекти „Lafka“ на "Табак Маркет" АД

РАЗДЕЛ 4.

Условия за участие в Играта

4.1. Всеки клиент на "Табак Маркет" АД, закупил стока или услуга на стойност равна или надвишаща 12 (дванадесет) лева, получава правото да участва в Играта. Клиентът трябва да попълни Талон за участие, предоставен му от служителите на Организатора  в търговските обекти Lafka, и да приложи към него получения при покупката касов бон. Посочената стойност от 12 (дванадесет) лева важи за еднократна покупка на една или на повече стоки и/или услуги, извършена във всеки  търговски обект на "Табак Маркет" АД в страната.

4.2. Талон за участие, представлява цветна хартиена бланка, с формат А6, оформена като рекламно-информационен материал. Желаещите да участват в Играта, които са извършили еднократна покупка, равна или надвишаваща 12 (дванадесет) лева, попълват личните си данни (име, фамилия, адрес, телефонен номер и електронна поща за контакт), прикрепват фискалния бон, удостоверяващ извършена от търговски обект на Организатора покупка на стойност равна или надвишаваща 12 (дванадесет) лева, и поставят Талона за участие в специално разработена за целта урна/кутия на късмета Lafka/, в обекти на „Табак Маркет“ АД, през целия период на Играта.

4.3. Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на провеждане на Играта, имат право да участват в тегленето на наградите и определянето на победителите.

4.4. Организаторът  запазва правото си да изключи от Играта без предварително уведомление всеки участник, (i) попълнил Талона за участие с неточна и/или с подвеждаща информация, (ii) действащ недобросъвестно, (iii) нарушаващ настоящите общи условия или (iv) за когото са налице основателелни предположения за нередно използване на данни.

РАЗДЕЛ 5.

Участващи продукти в Играта

5.1. В Играта участват всички стоки и услуги, налични и предлагани за продажба в търговските обекти Lafka, находящи се на територията на Република България, чиято стойност поотделно или в съвкупност надвишава или е равна на 12 (дванадесет) лева.

5.2. В Играта не участват касови бележки, чиито суми са генерирани от  платени в обекти Lafka вноски по кредити, зареждане на ваучери или плащане на сметка за мобилни услуги.

РАЗДЕЛ 6.

Участници в Играта и награди

6.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, пребиваващи на законно правно основание в Република България.

6.2. Настоящите официални правила на Играта се публикуват на интернет сайт на адрес http://lafka.bg и са приложими за целия период на провеждането ѝ.

6.3. С участието си в Играта, участниците декларират, че са обвързани с Официалните правила и се съгласяват да спазват предварително установените за нея условия и срокове.

6.4. С участието си в Играта, всеки участник предоставя на "Табак Маркет" АД изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на осъществяването ѝ (виж раздел 9).

6.5. Всеки потребител има право да участва в Играта, като за тази цел попълва предоставения му в търговския обект от служителите на Организатора Талон за участие към който се прикрепва и фискалният бон, удостоверяващ извършената покупка на стойност равна или надвишаваща 12 (дванадесет) лева. Талонът за участие се попълва с информацията, съгласно указанията в чл.4.2 и се поставя от участника в специално обозначените в обектите урна/кутия/.

6.6. Наградите, определени за спечелилите участници в Играта, са:

а/ награда No 1 – 3 (три) броя екскурзии за двама в Европейска столица по избор - Рим, Мадрид или Прага, на стойност за всяка от почивките 1200 (хиляда и двеста) лв. с ДДС. Подробно описание на вида на почивката, период, в който може да се усвои наградата, и дестинациите (Европейските столици) са посочени в Приложение І към настоящите Общи условия.

б/ награда No 2 – 5 (пет) броя почивки за двама на Олимпийската ривиера, Паралия Катерини, в тризвезден хотел „Regina Mare” на стойност за всяка от почивките 1000 (хиляда) лв, с ДДС. Подробно описание на вида на почивката, период, в който може да се усвои наградата и подробности за настаняването в хотела са посочени в Приложение ІІ към настоящите Общи условия.

а/ Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

б/ Всички разходи/разноски/, които не са изрично включени в съответните награди, съгласно настоящите общи условия, са за сметка на участника, спечелил съответната награда.

РАЗДЕЛ 7.

Механизъм за провеждане на промоцията

7.1. Всеки потребител, желаещ да участва в Промоцията, следва да е закупил от търговските обекти на Организатора стоки и/или услуги посочени в раздел 5 от настоящите правила, на стойност равна или по-висока от 12 (дванадесет) лева. След извършване на покупката, потребителят трябва да заяви участието си в Томболата, като попълни Талон за участие, който ще му бъде предоставен от служителите в в търговските обекти на „Табак Маркет“ АД и приложи към него получения при покупката касов бон, с което декларира, че приема настоящите правила. След попълване на Талона за участие, участникът в Играта трябва да го постави, придружен с получения при покупката фискален бон на стойност равна или по-висока от 12 (дванадесет) лева, в предвидената за целта урна /кутия/, находяща се в търговските обекти на Организатора.

Всеки регистрирал се по този начин потребител, чрез попълване на Талон за участие, в случай че бъде определен за печеливш участник при тегленето на наградите, има правото да получи една от обявените награди от Томболата.

7.2. Всеки потребител има право да участва в Томболата, чрез попълване на неограничен брой Талони за участие, всеки от които придружен с касова бележка за осъществена покупка на обявената стойност. Един Талон за участие, удостоверяващ покупката на стоки и/или услуги от търговските обекти на „Табак Маркет“ АД на стойност равна или по-висока от 12 (дванадесет) лева, се счита за една регистрация в Томболата.

РАЗДЕЛ 8.

Процедура за теглене, обявяване и получаване на наградите

8.1. Тегленето на наградите се извършва в Централния офис на „Табак Маркет АД“, находящ се в гр. София, ул. „Княз Борис І“ No  161. Урните/кутии на късмета Lafka/, с поставените от потребителите Талони за участие в Играта, се събират от всички търговски обекти на Организатора и се доставят до Централния офис. Тегленето на печелившите участници в Играта се извършва от 3 (три) членна Комисия, съставена от представители на Организатора. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници, заявили участие, чрез попълване на Талон за участие в Играта.

8.2. Наградите и имената на печелившите участници в Играта ще се изтеглят на 05 май 2017 г., за което членовете на Комисията ще съставят и подпишат Констативен протокол, отразяващ общия брой на получените Талони за участие, допуснатите и недопуснати до участие в Играта участници, имената на победителите и спечелените от тях награди, както и резервните печеливши в Играта „Пътешествай с Lafka“.

8.3. След определяне на печелившите участници, ще се изтеглят 5 (пет) резервни печеливши. Резервен печеливш може да замести предходния изтеглен участник, при условие, че печелившият участник не може да бъде открит ( предоставил е непълни и/или неточни контактни данни)  и Организаторът няма друга възможност за контакт с с него. Печелившите от тегленето участници и награди ще бъдат обявени на 05 Май 2017 г. в 12:00 часа, на сайта http:// lafka.bg.

8.4. В срок до 10 (десет) дни, считано от датата на теглене на наградите, представител на Организатора ще се свърже лично  с всеки от спечелилите участници за предоставяне на информация за наградите и за потвърждаване на адреса и дата на доставка на наградата. Организаторът не носи отговорност ако предоставения телефонен номер е грешен или непълен или ако спечелилият участник не отговаря на обаждането. Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора от куриерска фирма Speedy. Ако получателят не бъде открит на потвърдения адрес, куриерът ще се свърже с него по телефон за промяна на датата или адреса на доставка или за получаване на пратката от офис на Speedy.

8.5. Приема се за отказ от получаване на спечелена награда, ако участникът не е потърсил наградата си в срок до 20 (двадесет) дни след обявяване имената на печелившите участници на платформата http://lafka.bg .

 

 

РАЗДЕЛ 9.

Лични данни

9.1. „Табак Маркет” АД, като Организатор на Томболата, е регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

9.2. Включвайки се в настоящата промоция, участниците дават съгласието си и предоставят на „Табак Маркет” АД и нейните подизпълнители – "Спиди” АД доброволно личните си данни (име, мобилен телефон, точен адрес или други), за целите на осъществяване на контакт (връзка) с участието им в тази промоция и/или доставка на наградите. В допълнение на предходното, участниците предоставят съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 (шест) месеца след крайната дата на Играта.

9.3. С участието си в Промоцията, участниците предоставят на „Табак Маркет“ АД съгласието си, в случай, че бъдат определени за печеливши в Играта , техните имена и снимки да бъдат използвани безвъзмездно от Организатора чрез аудио, фото или видео носители (материали) за осъществяване на маркетингови активности на Организатора.

9.4. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра и в периода от 12 (дванадесет) месеца след приключването ѝ само във връзка с информирането на участниците за начало на нови промоционални активности, организирани от „Табак Маркет” АД.

9.5. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес: гр. София, ул. Княз Борис І №161 или на електронната поща на Организатора: info@tabak.bg

9.6. Участникът, който поиска данните му да бъдат заличени или блокирани през периода на Играта, за него Организаторът автоматично приема, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие в Играта.

РАЗДЕЛ 10.

Други условия

10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за контакт или електронна поща.

10.2. Организаторът на играта не носи отговорност за забавени или недоставени награди по вина на куриерската фирма.

10.3. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение (компенсация) и не се допуска връщане на закупени стоки и/или услуги. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила в деня на публикуването им на интернет адрес http://lafka.bg

10.4. Евентуалните спорове между Организатора на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен за това съд.

10.5. Официалните правила на Играта се публикуват в Интернет на адрес: http:// lafka.bg. Информация за Играта може да бъде получена и на имейл адрес info@tabak.bg

10.6. В Играта нямат право да участват служители на „Табак Маркет“ АД и членовете на техните семейства.

10.7. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.


Приложение: Информация за наградите - Вижте тук