Общи условия за томболата във Варна

КЛИЕНТСКА ИГРА НА "ЛАФКА МАРКЕТ" АД

"Томбола за откриване на нов търговски обект Lafka 100 в гр. Варна"

 

Официални правила на Играта

(Общи условия)

 

 

РАЗДЕЛ 1.

Организатор на играта

 

1.1. Организатор на играта "Томбола за откриване на нов търговски обект Lafka 100 в гр. Варна" (по-долу „Играта“ или „Томболата“) е „Лафка Маркет“ АД, ЕИК 175127176, със седалище и адрес на управление в гр. София 1202, ул. "Княз Борис І" № 161 (по-долу „Организатора“).

 

1.2. Настоящите Oбщи условия на Играта са изготвени и ще бъдат публично оповестени на вниманието на всички заинтересовани лица съгласно изискванията на българското законодателство. Целта на тези правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на промоционалната Игра, както и реда за определяне на печелившите участници в Играта и връчването на предварително обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в Играта.

 

1.3. Организаторът на Играта има право едностранно да допълва или да променя условията на Играта в съответствие с тези правила и закона. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на Играта.

 

РАЗДЕЛ 2.

Период на провеждане на Играта

 

2. Играта се организира с рекламна цел за популяризиране на новооткрит търговски обект на Организатора – Lafka 100. Томболата ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 12:00 часа на 13 януари 2020 г. до 12:00 часа на 01 февруари 2020г.

 

РАЗДЕЛ 3.

Териториален обхват на Играта

 

3. Играта се организира само на територията на гр. Варна и се провежда във всички търговски обекти „Lafka, находящи се в гр. Варна.

 

РАЗДЕЛ 4.

Условия за участие в Играта

 

4.1. Всеки клиент на "Лафка Маркет" АД, закупил от който и да е търговски обект „Lafka“, находящ се в гр. Варна, стока или услуга на „Национална лотария“ АД и/или „Ню геймс“ АД, на обща стойност равна или надвишаваща сумата от 16.00 лева (шестнадесет лева), получава правото да участва в Играта. Клиентът трябва да попълни Талон за участие, предоставен му от служителите на Организатора, обслужващи търговските обекти „Lafka“ в гр. Варна, и да приложи към него получения при покупката касов бон. Посочената стойност от 16.00 или повече лева важи за еднократна покупка на една или на повече стоки и/или услуги на „Национална лотария АД“ и „Ню геймс“ АД, извършена от всеки търговски обект „Lafka“ в гр. Варна.

 

4.2. Талонът за участие представлява цветна хартиена бланка с формат А6, оформена като рекламно - информационен материал, състоящ се от 2 отрязъка – отрязък „А“ и отрязък „Б“. Отрязък „А“ е за участие в Томболата, а отрязък „Б“ е за легитимация и остава в участника. Желаещите да участват в Играта, които са извършили еднократна покупка от търговските обекти „Lafka“ в гр. Варна на стоки и услуги на „Национална лотария“ АД и/или „Ню геймс“ АД на стойност равна или надвишаваща сумата от 16.00 лева, попълват необходимата за участието информация (име и фамилия) в отрязък „А“, прикрепват към него фискалния бон и собственоръчно поставят отрязък „А“ от Талона за участие в специално разработени за целта урни/кутии на късмета, поставени в търговския обект „Lafka 100, както и на сцената на събитието за официалното откриване на обект „Lafka“ 100, единствено на датата и в обявените часове на събитието. С цел избягване на недоразумения, датата и часа на откриване на обект “Lafka” 100 е 01 февруари 2020 г., от 12:00 ч., а мястото е гр. Варна, градинката на Севастопол, в непосредствена близост до търговския обект. Отрязък „Б“ от талона за участие се съхранява от участника, с цел удостоверяване на самоличността на лицето, в случай, че бъде изтеглен като печеливш.

 

4.3. Само потребителите, които отговарят на тези Общи условия в периода на провеждане на Играта, имат право да участват в тегленето на наградите и определянето на победителите.

 

4.4. Организаторът запазва правото си да не допусне до последващо участие в Играта всеки участник, който е (i) непълнолетен, (ii) попълнил Талона за участие с неточна и/или непълна информация, (iii) действащ недобросъвестно, (iiii) нарушаващ настоящите Общи условия.

 

РАЗДЕЛ 5.

Участващи продукти в Играта

5.1. В Играта участват само стоките и услугите на „Национална лотария“ АД и/или „Ню геймс“ АД, налични и предлагани за продажба във всеки търговски обект „Lafka“ в гр. Варна, чиято стойност, поотделно или в съвкупност при извършване на еднократна покупка от потребител, е равна или надвишава сумата от 16.00 (шестнадесет) лева.

РАЗДЕЛ 6.

Участници в Играта и награди

 

6.1. В Играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, и пребиваващи на законно правно основание в Република България.

 

6.2. Настоящите официални правила на Играта се публикуват на интернет сайт на адрес http://lafka.bg и са приложими за целия период на провеждането ѝ.

 

6.3. С участието си в Играта, участниците декларират, че приемат настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват предварително установените с тях правила, условия и срокове.

 

6.4. С участието си в Играта и за целите на осъществяването ѝ, всеки участник предоставя доброволно на "Лафка Маркет" АД изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни (виж раздел 9).

 

6.5. Всеки потребител има право на неограничен брой участия в Играта, като за тази цел трябва да попълни предоставения му от служителите на Организатора, обслужващи търговските обекти „Lafka в гр. Варна, Талон за участие към който се прикрепва и фискалният бон, удостоверяващ извършената покупка на стойност равна или надвишаваща сумата от 16.00 (шестнадесет) лева. Талонът за участие се попълва с информацията, съгласно указанията в чл.4.2, и се поставя от участника в специално обозначените за целта в обекта “Lafka” 100 и на сцената урни/кутии/.

 

6.6. Наградите, определени за спечелилите участници в Играта, са:

6.6.1. ГОЛЕМИ НАГРАДИ:

а) награда No 1 – 3 (три) броя Apple Iphone 11 , всеки на стойност 1579 лева

б) награда No 2 – 5 (пет) броя 43“ LG Smart FHD LED TV, всеки на стойност 540 лева

в) награда No 3 – 5 (пет) смарт часовника Huawei Watch GT Black, всеки на стойност 269лв.

г) награда No 4 – 5 (три) броя таблет LENOVO TAB E7, всеки на стойност от 139 лв.

 

6.6.2. МАЛКИ НАГРАДИ

а) награда No 1 – 25 (двадесет и пет) тениски Lafka

б) награда No 2 – 5 (пет) броя чадър Lafka

в) награда No 3 – 45 (четиридесет и пет) броя комплекти

тефтер+химикал+запалка

г) награда No 4– 5 (пет) броя книга Стоичков

д) награда No 5– 45 (четиридесет и пет) броя чаша на късмета

г) награда No 6– 25 (двадесет и пет) броя тениски Стоичков

 

6.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност.

 

6.8. Всеки един участник има право да спечели само една от Големите предметни награди, описани в т. 6.6.1, както и неограничен брои от описаните в т.6.6.2 Малки награди.

РАЗДЕЛ 7.

Механизъм за провеждане на Томболата

 

7.1. Всеки потребител, желаещ да участва в Играта, следва да е закупил от който и да е търговски обект „Lafka“ в гр. Варна стоки и/или услуги, посочени в раздел 5 от настоящите правила, на стойност равна или по-висока от 16.00 (шестнадесет) лева. След извършване на покупката, потребителят трябва да заяви участието си в Томболата като попълни отрязък „А“ на Талон за участие, който ще му бъде предоставен от служителите на търговските обекти „Lafka“ в гр. Варна, и да приложи към него получения при покупката касов бон, с което декларира, че приема настоящите правила. След попълване на Талона за участие, участникът в Играта трябва да откъсне отрязък „А“ от талона, към който е прикрепен касовия бон, и на 01 февруари 2020 г. да го постави в предвидените за целта урни /кутии/, находящи се в обект „Lafka 100 и на сцената на събитието за откриване на търговския обект “Lafka” 100 . Мястото за провеждане на събитието е обособена сцена до търговския обект “Lafka” 100 в гр. Варна, до градинката на Севастопол.

 

7.2. Всеки пълнолетен потребител има право да участва в Томболата чрез попълване и поставяне в урните на късмета на неограничен брой Талони за участие. Един Талон за участие, с прикрепен към него касов бон, удостоверяващ покупката на участващите в Играта стоки и/или услуги от търговските обекти „Lafka в гр. Варна на стойност равна или по-висока от 16.00 лева, се приема за една регистрация в Томболата.

 

РАЗДЕЛ 8.

Процедура за теглене, обявяване и получаване на наградите

 

8.1. Тегленето на наградите и определянето на печелившите участници се извършва единствено на датата и в обявените за целта часове на събитието (от 12:00 до 13:30 ч. на 01 февруари 2020 г.). Урните/кутии на късмета Lafka/, с поставените от потребителите Талони за участие в Играта, се поставят на сцената на събитието и наградите се изтеглят посредством колело на късмета, на което в различни сектори са обозначени всички изброени в настоящите правила предметни награди.

 

8.2. Тегленето на печелившите участници в Играта се извършва и обявява на сцената, като същите се канят за получаване на обявената и определена за тях награда. За да удостовери самоличността си и правото да получи наградата, всеки спечелил участник трябва да предостави съответният отрязък „Б“ от Талона за участие, в който има уникален номер, съвпадащ с номера от отрязък „А“. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници в Играта.

 

8.3. Приема се, че определен за спечелил участник се е отказал от правото да получи наградата си, ако в срок до 2 минути от обявяването на имената му не се е явил на сцената и не е представил отрязък „Б“ от Талона.

 

8.4. В случай че бъде изтеглен участник, който вече е спечелил една от Големите награди, описани в т.6.6.1, същият има право да получи Малка награда.

 

РАЗДЕЛ 9.

Лични данни

 

9.1. „Лафка Маркет” АД, като Организатор на Томболата, е регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

 

9.2. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят на „Лафка Маркет” АД и на неговите търговски партньори – "Национална лотария” АД и „Ню геймс“ АД доброволно личните си данни (име, фамилия, ), с цел получаване на наградите в тази Томбола.

 

9.3. С участието си в Играта, участниците предоставят на „Лафка Маркет“ АД съгласието си, в случай, че бъдат определени за печеливши в Играта, техните имена и снимки да бъдат използвани безвъзмездно от Организатора чрез аудио, фото или видео носители (материали) за осъществяване на маркетингови активности на Организатора.

 

9.4. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат съхранявани по установения за това ред.

 

9.5. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес: гр. София, ул. Княз Борис І № 161 или на електронната поща на Организатора: info@lafka.bg

 

9.6. Участникът, който поиска данните му да бъдат заличени или блокирани през периода на Играта, за него Организаторът автоматично приема, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие в Играта.

 

РАЗДЕЛ 10.

Други условия

 

10.1. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение (компенсация) и не се допуска връщане на закупени стоки и/или услуги. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила в деня на публикуването им на интернет адрес http://lafka.bg

 

10.2. Евентуалните спорове между Организатора и участниците в Играта се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен за това съд.

 

10.3. Официалните правила на Играта се публикуват в Интернет на адрес: http:// lafka.bg. Информация за Играта може да бъде получена и на имейл адрес info@tabak.bg

 

10.4. В Играта нямат право да участват непълнолетни лица, франчайз - партньори и служители на „Лафка Маркет“ АД, както и членовете на техните семейства.

 

10.5. В случай, че през периода на провеждане на Играта в търговските обекти „Lafka са организирани и се реализират и други томболи или игри със закупуване на отделни стоки и/или стокови групи, при които се изисква представяне на касова бележка за участие, продавач - консултантите издават дубликат на касовата бележка, така че клиентът да може да участва във всяка една от игрите (томболите).

 

10.6. На основание чл.12 и чл. 35, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 и §1, т.62 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017г, предметни печалби от игри на случайността на стойност над 100 (сто) лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. При предоставяне на предметна печалба, чиято пазарна цена надвишава 100 (сто) лева, „Лафка Маркет“ АД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а на физическото лице се предоставя служебна бележка по образец, удостоверяваща платения данък.

 

За физическото лице, спечелило предметна печалба от игра на случайността, може да възникне задължение да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба, както и внесения от „Лафка Маркет“ АД данък. Декларирането на този доход се извършва в срок до 30.04.2021г, с годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от „Лафка Маркет“ АД служебна бележка. В изпълнение на изискването по чл.73 ЗДДФЛ, „Лафка Маркет” АД ще подаде информация до Националната агенция за приходите за изплатените облагаеми доходи на всички физически лица.

 

Успех!

Екипът на Lafka