имате подходящ
имот за павилион?

моля попълнете полетата по-долу

Данни на собственика

Данни за Вашия имот

Допълнителна информация

Прикачете снимки, с отбелязана част от имота, която се предлага за отдаване под наем

Изтрий файла
Няма прикачен файл / Име на прикачения файл Максималния размер на прикачените файлове е ХХMb

Прикачете скица от АГКК

Изтрий файла
Няма прикачен файл / Име на прикачения файл Максималния размер на прикачените файлове е ХХMb

Препоръки

Попълването на пълни данни за предлагания имот ще улесни идентифицирането му и по-бързото получаване на становище за възможностите за бъдещо партньорство. Бланки, които имат съществени пропуски в изискваните данни, няма да бъдат разглеждани.

Приложените схеми илюстрират необходимата минимална площ за разполагане на преместваем обект- павилион Lafka.