защита на личните данни

Политика за обработване на лични данни

 

1. „Лафка Маркет” АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175127176. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1202, ул. „Княз Борис I” № 161. e-mail: info@lafka.bg, Интернет страница www.lafka.bg

2. Личните данни на физическите лица се обработват за целите на:
а) сключване и изпълнение на договор за франчайз, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи и обуславящи сключването на такъв договор;
б) изпълнение на законови права и задължения на  „Лафка Маркет” АД във връзка със сключването и изпълнението на договорите по б. „а“;
в) реализиране на права и интереси на  „Лафка Маркет” АД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица;
г) отправяне на предложения по телефон, поща или друг директен начин, за участие в организирани от  „Лафка Маркет” АД промоции, игри и други рекламни активности на стоки и услуги, предлагани от Лафка Маркет АД, както и за извършване на проучвания относно предлагани и/или ползвани стоки и услуги (директен маркетинг);

3. Лафка Маркет АД обработва следните лични данни и категории лични данни:
а) име, презиме и фамилия ;
б) данни за контакт, като например адрес, стационарен/мобилен телефон, електронна поща;
в) данни за физическата идентичност – лицеви изображения и глас.

4. Обработването на личните данни се извършва на основание:
а) сключен договор с Лафка Маркет АД или чрез Лафка Маркет АД - с трети лица, с които дружеството има сключен договор, по който физическото лице е страна, вкл. за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор и предприети по искане на лицето; или
б) предоставено съгласие на физическото лице, или
в) реализиране на права и интереси на Лафка Маркет АД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица;
г) изпълнение на законови задължения на Лафка Маркет АД.

5. Личните данни, събирани и обработвани от Лафка Маркет АД, могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели на лични данни:
а) лица, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез смс съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция и/или информационни материали на Лафка Маркет АД;
б) лица, с които Лафка Маркет АД е сключило договор за съвместно създаване и обслужване на продукти и услуги.
в) лица, на които е възложено по силата на договор с Лафка Маркет АД да й оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията й;

г) външни контактни центрове;
д) лица, на които във връзка с обработването за посочените в т. 2 цели, Лафка Маркет АД е възложило обработването на личните данни по организационни причини, различни от посочените по-горе, например поддръжка на системите на дружеството; контрол на достъпа до търговските обекти на Лафка Маркет АД и др.;
е) органи, институции и лица, на които Лафка Маркет АД е длъжна да предостави лични данни по силата на специална законова разпоредба.

6. Предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключване на договор за франчайз с Лафка Маркет АД или за участие в промоции, игри и други рекламни активности на стоки и услуги. В случай че данните не бъдат предоставени, Лафка Маркет АД няма да бъде в състояние да оцени предложението на физическото лице за сключване на договора за франчайз, респективно – да добави физическото лице към участниците, сред които ще бъдат определени печелившите потребители.

7.1. Физическите лица имат право на достъп, право да поискат коригиране, изтриване или ограничаване обработването на отнасящите се до тях и обработвани от Лафка Маркет АД лични данни на посочения по-долу електронен адрес.

7.2. Физическите лица имат право да получат данните от Лафка Маркет АД във вида и по начина, определени в закона, и да ги прехвърлят на друг администратор. Физическите лица имат право да поискат от Лафка Маркет АД пряко да прехвърли данните на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

7.3. Лицата, чиито лични данни се обработват, могат по всяко време да възразят срещу обработването на данните им, когато се обработват на основание реализиране на права и интереси на Лафка Маркет АД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица.

Оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните данни могат да бъдат обработвани от Лафка Маркет АД, ако е налице друго от посочените в т. 4 основания за обработване на данните.

8. Физическите лица могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.
Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

9. Лафка Маркет АД съхранява събраните лични данни в следните срокове:
а) когато данните се обработват на основание сключен договор - за срок от 5 (пет) години, считано от датата на прекратяване на договора.
б) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до оттегляне на съгласието.
в) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Лафка Маркет АД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Актуалната информация относно обработването на лични данни на физически лица от „Лафка Маркет“ АД може да бъде намерена на интернет страницата www.lafka.bg.

За въпроси, свързани с Администриране и обработка на лични данни в „Лафка Маркет“ АД, моля пишете ни на:dpo@lafka.bg