защита на личните данни

Политика за обработване на лични данни

1. „ТАБАК МАРКЕТ” АД гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. „ТАБАК МАРКЕТ” АД събира и използва личните данни, когато потребителят се регистрира във формата за обратна връзка.

2. „ТАБАК МАРКЕТ” АД с голямо внимание се грижи личните данни на потребителя, да бъдат максимално защитени от губене, промяна, не оторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотреба. При попълването на регистрационната форма се обозначава задължителния или доброволен характер на предоставяне на данните и последиците при отказ от предоставяне. Изразяването на съгласие с тези общи условия от потребителя, означава и съгласие за обработка на личните му данни.

3. Личните данни на потребителя ще бъдат използвани единствено и само за целите на сайта и няма да се предоставят под каквато и да била форма на трети страни, освен на държавни органи по компетентност, в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство или при изрично съгласие на потребителя при регистрацията.

4. „ТАБАК МАРКЕТ” АД събира и използва информацията с лични данни за запитвания, анкети, статистически и други цели, които не са изчерпателно изброени и не пораждат каквото и задължение и ангажимент за „ТАБАК МАРКЕТ” АД.