Официални правила на Играта

КЛИЕНТСКА ИГРА НА "ТАБАК МАРКЕТ" АД - "Есенна томбола"

РАЗДЕЛ 1.Организатор на играта

1.1. Организатор на играта "Есенна томбола" (по-долу „Играта“ или „Томболата“) е „Табак Маркет“ АД, ЕИК 175127176, със седалище и адрес на управление в гр. София 1202, ул. "Княз Борис І" № 161 (по-долу „Организатора“);
1.2. Настоящите Общи условия на Играта са изготвени и ще бъдат публично оповестени до възможно най-обхватен брой потребители съгласно изискванията на българското законодателство. Целта на тези правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на промоционалната игра, както и реда за определяне на печелившите участници в Играта и връчването на предварително обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в Играта.
1.3. Организаторът на Играта има правото едностранно да допълва или променя условията и Играта в съответствие с тези Правила и закона. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на Играта.

РАЗДЕЛ 2.Период на провеждане на Играта

2. Промоционалната кампания се организира с рекламна цел за популяризиране на марките и продуктите, предлагани за продажба в търговските обекти на Организатора. Промоцията ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 01 Октомври 2017г. (12:00 часа) до 30 Ноември 2017г. (23:59:59 часа).

РАЗДЕЛ 3.Териториален обхват на Играта

3. Играта се организира и провежда във всички търговски обекти „Lafka“ на "Табак Маркет" АД, находящи се на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 4.Условия за участие в Играта

4.1. Всеки клиент на "Табак Маркет" АД, закупил стока или услуга на стойност равна или надвишаваща 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, получава правото да участва в Играта. Клиентът трябва да попълни Талон за участие, предоставен му от служителите на Организатора в търговските обекти Lafka, и да приложи към него получения при покупката касов бон. Посочената стойност от 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева важи за еднократна покупка на една или на повече стоки и/или услуги, извършена във всеки  търговски обект „Lafka“ на "Табак Маркет" АД в страната;
4.2. Талон за участие, представлява цветна хартиена бланка, с формат А6, оформена като рекламно-информационен материал. Желаещите да участват в Играта, които са извършили еднократна покупка на стойност, равна или надвишаваща 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, попълват личните си данни (име, фамилия, адрес, телефонен номер и електронна поща за контакт), прикрепват фискалния бон, удостоверяващ извършената от търговски обект на Организатора покупка на стойност равна или надвишаваща 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, и поставят Талона за участие в специално разработени за целта урни /кутия на късмета Lafka/, в обектите на „Табак Маркет“ АД, през целия период на Играта.
4.3. Само потребителите, които отговарят на тези Общи условия в периода на провеждане на Играта, имат право да участват в тегленето на наградите и определянето на победителите.
4.4. Организаторът запазва правото си да не допусне до последващо участие в Играта без предварително уведомление всеки участник, който е (i) попълнил Талона за участие с неточна, непълна и/или с подвеждаща информация, (ii) действащ недобросъвестно, (iii) нарушаващ настоящите Общи условия или.

РАЗДЕЛ 5.Участващи продукти в Играта

5.1. В Играта участват всички стоки и услуги, налични и предлагани за продажба в търговските обекти Lafka, находящи се на територията на Република България, чиято стойност поотделно или в съвкупност при извършване на еднократна покупка от потребител надвишава или е равна на 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, с изключение на изчерпателно посочените в т.5.2 от настоящите Общи условия;
5.2. В Играта не участват касови бележки, чиито суми са генерирани от  платени в обекти Lafka вноски по кредити, зареждане на ваучери или плащане на сметка за мобилни услуги.

РАЗДЕЛ 6.Участници в Играта и награди

6.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, пребиваващи на законно правно основание в Република България.
6.2. Настоящите официални правила на Играта се публикуват на интернет сайт на адрес http://lafka.bg и са приложими за целия период на провеждането ѝ.
6.3. С участието си в Играта, участниците декларират, че са съгласни и приемат настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват предварително установените с тях нея правила, условия и срокове.
6.4. С участието си в Играта и за целите на осъществяването ѝ, всеки участник предоставя на "Табак Маркет" АД изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни (виж раздел 9).
6.5. Всеки потребител има право да участва в Играта, като за тази цел попълва предоставения му в търговския обект от служителите на Организатора Талон за участие към който се прикрепва и фискалния бон, удостоверяващ извършената покупка на стойност равна или надвишаваща 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева. Талонът за участие се попълва с информацията, съгласно указанията в чл.4.2 и се поставя от участника в специално обозначените в търговските обекти Lafka урни /кутии/.
6.6. Наградите, определени за спечелилите участници в Играта, са:
а/ награда No 1 – 3 (три) броя Apple iPhone 8, 64 GB, EarPod с Lightning Кабел, адаптер Lightning към жак за слушалки, Lightning към USB захранващ адаптер, всеки на стойност от 1550 (хиляда петстотин и петдесет) лв. с вкл. ДДС. Поддържа:
• Kлетъчни технологии GSM, UMTS и LTE
• Wi-Fi, Bluetooth, NFC и GPS
• Някои функции не са достъпни във всички области и зависят от вашия абонаментен план и от мрежата на мобилния оператор
• Информация за LTE вижте на адрес www.apple.com/iphone/LTE
• Допълнителна информация ще намерите на www.apple.com/bg/iphone/specs.html
б/ награда No 2 – 5 (пет) броя ваучери за пазаруване е Техномаркет, всеки на стойност от 800 (осемстотин) лв, с вкл. ДДС. Ваучерите важат за закупуване на всички стоки от магазини „Техномаркет“, с изключение на електронния магазин www.tehnomarket.bg. Сумата по ваучерите може да се използва еднократно, с възможност за доплащане, при закупуване на стоки с цени, по - високи от номиналната стойност на ваучерите.
При закупуване с ваучерите на стоки от магазините на „Техномаркет“ на цена по-ниска от номиналната стойност на ваучера, не е възможно връщане (изплащане) на остатъка до номиналната му стойност,. Не се допуска осребряване на ваучера /замяна за паричната му равностойност/.
Срокът за ползване на ваучерите е 31.12.2018 г.
в/ награда No 3 – 10 (десет) броя ваучери за пазаруване в магазини „Техномаркет“, всеки на стойност от 200 (двеста) лв, с вкл. ДДС. Ваучерите важат за закупуване на всички стоки от магазини Техномаркет, с изключение на електронния магазин www.tehnomarket.bg.
Сумата по ваучерите може да се използва еднократно, с възможност за доплащане, при закупуване на стоки с цени, по- високи от номиналната стойност на ваучерите. При закупуване с ваучерите на стоки от магазините на „Техномаркет“ на цена по-ниска от номиналната стойност на ваучера, не е възможно връщане (изплащане) на остатъка до номиналната му стойност,. Не се допуска осребряване на ваучера /замяна за паричната му равностойност/.

Срокът за ползване на ваучерите е 31.12.2018 г.

РАЗДЕЛ 7.Механизъм за провеждане на Играта

7.1. Всеки потребител, желаещ да участва в Играта , следва да е закупил от търговските обекти Lafka на Организатора стоки и/или услуги, посочени в раздел 5 от настоящите Общи условия, на стойност равна или по-висока от 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева. След извършване на покупката, потребителят трябва да заяви участието си в Томболата, като попълни Талон за участие, който ще му бъде предоставен от служителите в търговските обекти Lafka на „Табак Маркет“ АД, и да приложи към него получения при покупката касов бон, с което декларира, че приема настоящите правила. След попълване на Талона за участие, участникът в Играта трябва да го постави, придружен с получения при покупката фискален бон на стойност равна или по-висока от 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, в предвидената за целта урна /кутия/, находяща се във всеки търговски обект Lafka на Организатора.
Всеки регистрирал се по този начин потребител, чрез попълване на Талон за участие, в случай че бъде определен за печеливш участник при тегленето на наградите, има правото да получи една от обявените награди от Томболата.
7.2. Всеки потребител има право да участва в Томболата чрез попълване на неограничен брой Талони за участие, всеки от които придружен с касова бележка за осъществена покупка на обявената стойност от 15.99 лв. Един Талон за участие, удостоверяващ покупката на стоки и/или услуги от търговските обекти Lafka на „Табак Маркет“ АД на стойност равна или по-висока от 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, се приема за една регистрация в Томболата.

РАЗДЕЛ 8.Процедура за теглене, обявяване и получаване на наградите

8.1. Тегленето на наградите се извършва в Централния офис на „Табак Маркет АД“, находящ се в гр. София, ул. „Княз Борис І“ No  161. Урните /кутии на късмета Lafka/, с поставените от потребителите Талони за участие в Играта, се събират от всички търговски обекти на Организатора и се доставят до Централния офис. Тегленето на печелившите участници в Играта се извършва от 3 (три) членна Комисия, съставена от представители на Организатора. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници, заявили участие, чрез попълване на Талон за участие в Играта.
8.2. Наградите и имената на печелившите участници в Играта ще се изтеглят на 22 Декември 2017 г., за което членовете на Комисията ще съставят и подпишат Констативен протокол, отразяващ общия брой на получените Талони за участие, допуснатите и недопуснати до участие в Играта участници, имената на победителите и спечелените от тях награди, както и резервните печеливши в Играта „Есенна томбола“.
8.3. След определяне на печелившите участници, ще се изтеглят 5 (пет) резервни печеливши участника. Резервен печеливш участник може да замести предходно изтеглен печеливш участник, при условие, че печелившият участник не може да бъде открит ( предоставил е непълни и/или неточни контактни данни) и Организаторът няма друга възможност за контакт с него. Печелившите от тегленето участници и награди ще бъдат обявени на 22 Декември 2017 г. в 12:00 часа, на сайта http:// lafka.bg.
8.4. В срок до 10 (десет) дни, считано от датата на теглене на наградите, представител на Организатора ще се свърже лично  с всеки от спечелилите участници за предоставяне на информация за наградите и за потвърждаване на адреса и дата на доставка на наградата. Организаторът не носи отговорност ако предоставения телефонен номер е грешен или непълен или ако спечелилият участник не отговаря на обаждането му след три последователни опита. Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора от куриерска фирма Speedy или лично чрез служител на Табак Маркет АД. Ако получателят не бъде открит на потвърдения адрес, куриерът ще се свърже с него по телефон за промяна на датата или адреса на доставка или за получаване на пратката от офис на Speedy.
8.5. Приема се за отказ от получаване на спечелена награда, ако участникът не е потърсил наградата си в срок до 20 (двадесет) дни след обявяване имената на печелившите участници на платформата http://lafka.bg

РАЗДЕЛ 9.Лични данни

9.1. „Табак Маркет” АД, като Организатор на Томболата, е регистрирано дружество като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни.
9.2. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят съгласието си на „Табак Маркет” АД и на неговите подизпълнители – "Спиди” АД - доброволно личните си данни (име, мобилен телефон, точен адрес или други), за целите на осъществяване на контакт (връзка) с участието им в тази Томбола и/или за целите на осъществяване не доставка на наградите. Участниците предоставят съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да осъществяват контакт на посочените от тях телефонен номер по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 (шест) месеца след приключване на Играта.
9.3. С участието си в Играта, участниците предоставят на „Табак Маркет“ АД съгласието си, в случай, че бъдат определени за печеливши в Играта, техните имена и снимки да бъдат използвани безвъзмездно от Организатора чрез аудио, фото или видео носители (материали) за осъществяване на маркетингови активности на Организатора.
9.4. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат съхранявани по установения за това ред и използвани за целите на провеждане на настоящата Игра и за последващо информиране на участниците за инициирани от Табак Маркет АД нови промоционални активности.
9.5. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес: гр. София, ул. Княз Борис І №161 или на електронната поща на Организатора: info@tabak.bg 9.6. Участникът, който поиска данните му да бъдат заличени или блокирани през периода на Играта, за него Организаторът автоматично приема, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие в Играта.

РАЗДЕЛ 10.Други условия

10.1. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за контакт или електронна поща.
10.2. Организаторът на играта не носи отговорност за забавени или недоставени награди по вина на куриерската фирма.
10.3. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение (компенсация) и не се допуска връщане на закупени стоки и/или услуги. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила в деня на публикуването им на интернет адрес http://lafka.bg 10.4. Евентуалните спорове между Организатора на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен за това съд.
10.5. Официалните правила на Играта се публикуват в Интернет на адрес: http:// lafka.bg. Информация за Играта може да бъде получена и на имейл адрес info@tabak.bg
10.6. В Играта нямат право да участват франчайз партньори на "Табак Маркет" АД, както и служители на „Табак Маркет“ АД и членовете на техните семейства.

10.7. На основание чл.12 и чл. 35 ЗДДФЛ във връзка с чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни печалби от игри на случайността със стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Табак Маркет АД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а на физическото лице се предоставя служебна бележка за платения от Табак Маркет АД данък по образец.

За физическото лице, спечелило предметна печалба от игра на случайността може да възникне задължение, да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба, както и внесения от Табак Маркет АД данък, с годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04, към която следва да се приложи издадената от Табак Маркет АД служебна бележка. Във връзка с чл.73 ЗДДФЛ „Табак Маркет” АД ще подаде информация до Националната агенция за приходите за изплатените облагаеми доходи на физическите лица.