Лятна томбола на Lafka

Лятна томбола на Lafka за гр. Добрич

КЛИЕНТСКА ИГРА НА "ЛАФКА МАРКЕТ" АД

"Лятна томбола на Lafka за гр. Добрич"

Официални правила на Играта

(Общи условия)

(допълнени със Заповед No …./09.04.2018г.)

РАЗДЕЛ 1.

Организатор на играта

1.1. Организатор на играта " Лятна томбола на Lafka за гр. Добрич " (по-долу „Играта“ или „Томболата“) е „Лафка Маркет“ АД, ЕИК 175127176, със седалище и адрес на управление в гр. София 1202, ул. "Княз Борис І" № 161 (по-долу „Организатора“)

1.2. Настоящите Oбщи условия на Играта са изготвени и ще бъдат публично оповестени на вниманието на всички заинтересовани лица съгласно изискванията на българското законодателство. Целта на тези правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на промоционалната игра, както и реда за определяне на печелившите участници в Играта и връчването на предварително обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в Играта.

1.3. Организаторът на Играта има правото едностранно да допълва или променя условията на Играта в съответствие с тези Правила и закона. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на Играта.

РАЗДЕЛ 2.

Период на провеждане на Играта

2. Играта  се организира с рекламна цел за популяризиране на марките и продуктите, предлагани за продажба в търговските обекти на Организатора, намиращи се в гр. Добрич. Томболата ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 20 Юли 2019 г. (12:00 часа) до 15 Септември 2019 г. (23:59:59 часа).

РАЗДЕЛ 3.

Териториален обхват на Играта

3. Играта се организира и провежда в търговски обекти „Lafka, находящи се в гр. Добрич.

РАЗДЕЛ 4.

Условия за участие в Играта

4.1. Всеки клиент на "Лафка Маркет" АД, закупил стока или услуга на стойност равна или надвишаваща сумата от 6,00 лева (шест лева), от търговски обект „Lafka“, находящ се в гр. Добрич, получава правото да участва в Играта. За да участва в Играта, Клиентът трябва да попълни Талон за участие, предоставен му от служителите на Организатора  в търговските обекти Lafka в гр. Добрич, и да приложи към него получения при покупката касов бон. Посочената стойност от 6,00 лева важи за еднократна покупка на една или на повече стоки и/или услуги, извършена във всеки един търговски обект „Lafka на "Лафка Маркет" АД в гр. Добрич.

4.2. Талон за участие, представлява цветна хартиена бланка, с формат А6, оформена като рекламно-информационен материал. Желаещите да участват в Играта, които са извършили еднократна покупка на стойност, равна или надвишаваща сумата от 6,00 лева, попълват  необходимата за участието информация (име, фамилия, телефонен номер и електронна поща за контакт), прикрепват фискалния бон, удостоверяващ извършената в търговския обект на Организатора покупка на стойност равна или надвишаваща 6,00 лева, и собственоръчно поставят Талона за участие в специално разработена за целта урна/кутия на късмета Lafka, в обектите на „Лафка Маркет“ АД в гр. Добрич, през целия период на Играта.

4.3. Само потребителите, които отговарят на тези Общи условия в периода на провеждане на Играта, имат право да участват в тегленето на наградите и определянето на победителите.

4.4. Организаторът  запазва правото си да не допусне до последващо участие в Играта без предварително уведомление всеки участник, който е (i) попълнил Талона за участие с неточна и/или непълна информация, (ii) действащ недобросъвестно, (iii) нарушаващ настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 5.

Участващи продукти в Играта

5.1. В Играта участват всички стоки и услуги, налични и предлагани за продажба в търговските обекти Lafka, находящи се в гр. Добрич,, чиято стойност поотделно или в съвкупност при извършване на еднократна покупка от потребител надвишава или е равна на сумата от 6,00 лева (шест лева), с изключение на изчерпателно посочените в т.5.2 от настоящите Общи условия.

5.2. В Играта не участват касови бележки, чиито суми са генерирани от  платени в обекти Lafka вноски по кредити, зареждане на ваучери или плащане на сметка за мобилни услуги.

РАЗДЕЛ 6.

Участници в Играта и награди

6.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, пребиваващи на законно правно основание в Република България. Участникът следва да е закупил стока или услуга на стойност равна или надвишаваща сумата от 6,00 лева (шест лева), от търговски обект „Lafka“, находящ се в гр. Добрич.

6.2. Настоящите официални правила на Играта се публикуват на интернет сайт на адрес http://lafka.bg и са приложими за целия период на провеждането ѝ.

6.3. С участието си в Играта, участниците декларират, че приемат настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват предварително установените с тях  правила, условия и срокове.

6.4. С участието си в Играта и за целите на осъществяването ѝ, всеки участник предоставя на "Лафка Маркет" АД изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни (виж раздел 9).

6.5. Всеки потребител има право да участва в Играта, като за тази цел попълва предоставения му в търговския обект от служителите на Организатора Талон за участие към който се прикрепва и фискалният бон, удостоверяващ извършената покупка на стойност равна или надвишаваща 6,00 лева (шест лева). Талонът за участие се попълва с информацията, съгласно указанията в чл.4.2 и се поставя от участника в специално обозначените в обектите урна/кутия/.

6.6. Наградите, определени за спечелилите участници в Играта, са:

а/ награда No 1 – 3 (три) броя ваучери за екскурзия/почивка, всеки един на стойност от 500 лв. (петстотин лева), предоставени от туристическа агенция Дари Травел. Условията за ползване на ваучерите и контактна информация за туристическата агенция, която ги предоставя, са описани в Приложение І към настоящите Общи условия на Играта;

б/ награда No 2 – 5 (пет) броя детокс бутилки;

в/ награда No 3 – 5 (пет) броя хладилни чанти за 6 бр. кена от 500мл.;

г/ награда No 4 – 5 (пет) броя одеяла за пикник

д/ награда No 5 – 5 (пет) броя раници

е/ награда No 6 – 10 (десет) броя селфи стика

6.7.  Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност.

РАЗДЕЛ 7.

Механизъм за провеждане на промоцията

7.1. Всеки потребител, желаещ да участва в Играта, следва да е закупил от търговските обекти „Lafka“, находящи се в гр. Добрич, стоки и/или услуги, посочени в раздел 5 от настоящите правила, на стойност равна или по-висока от 6,00 лева. След извършване на покупката, потребителят трябва да заяви участието си в Томболата, като попълни Талон за участие, който ще му бъде предоставен от служителите в търговските обекти на „Лафка Маркет“ АД в гр. Добрич и приложи към него получения при покупката касов бон, с което декларира, че приема настоящите правила. След попълване на Талона за участие, участникът в Играта трябва да го постави, придружен с получения при покупката фискален бон на стойност равна или по-висока от 6,00 лева, в предвидената за целта урна /кутия/, находяща се в търговски обект Lafka” в гр. Добрич на Организатора.

Всеки регистрирал се по този начин потребител, чрез попълване на Талон за участие, в случай че бъде определен за печеливш участник при тегленето на наградите, има правото да получи една от обявените награди от Томболата.

7.2. Всеки потребител има право да участва в Томболата, чрез попълване на неограничен брой Талони за участие, всеки от които придружен с касова бележка за осъществена покупка на обявената стойност от 6,00 лв. Един Талон за участие, удостоверяващ покупката на стоки и/или услуги от търговските обекти Lafka на „Лафка Маркет“ АД в гр. Добрич на стойност равна или по-висока от 6,00 лева, се счита за една регистрация в Томболата.

РАЗДЕЛ 8.

Процедура за теглене, обявяване и получаване на наградите

8.1. Тегленето на наградите се извършва в Централния офис на „Лафка Маркет АД“, находящ се в гр. София, ул. „Княз Борис І“ No  161. Урните/кутии на късмета Lafka/, с поставените от потребителите Талони за участие в Играта, се събират от търговските обекти на Организатора в гр. Добрич и се доставят до Централния му офис. Тегленето на печелившите участници в Играта се извършва от 5 (пет) членна Комисия, съставена от представители на Организатора. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници, заявили участие, чрез попълване на Талон за участие в Играта.

8.2. Наградите и имената на печелившите участници в Играта ще се изтеглят на 30 септември 2019 г., за което членовете на Комисията ще съставят и подпишат Констативен протокол, отразяващ имената на победителите и спечелените от тях награди, както и резервните печеливши в Играта „Лятна томбола на Lafka в гр. Добрич“.

8.3. След определяне на печелившите участници, ще се изтеглят 5 (пет) резервни печеливши участника. Резервен печеливш участник може да замести предходния изтеглен печеливш участник, при условие, че същият не може да бъде открит (предоставил е непълни и/или неточни контактни данни)  и Организаторът няма друга възможност за контакт с него. Печелившите от тегленето участници и награди ще бъдат обявени на 30 септември 2019 г., в 12:00 часа, на сайта http:// lafka.bg.

8.4. В срок до 10 (десет) дни, считано от датата на теглене на наградите, представител на Организатора ще се свърже лично  с всеки от спечелилите участници за предоставяне на информация за наградите и за потвърждаване на адреса и дата на доставка на наградата. Организаторът не носи отговорност ако предоставения телефонен номер е грешен или непълен или ако спечелилият участник не отговаря на обажданията  му след три последователни опита. Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора от куриерска фирма Спиди или предадени лично от служител на Лафка Маркет АД. Ако получателят не бъде открит на потвърдения адрес, куриерът ще се свърже с него по телефон за промяна на датата или адреса на доставка или за получаване на пратката от офис на Speedy.

8.5. Приема се за отказ от получаване на спечелена награда, ако участникът не е потърсил наградата си в срок до 10 (десет) дни след обявяване имената на печелившите участници на платформата http://lafka.bg.

 

РАЗДЕЛ 9.

Лични данни

9.1. „Лафка Маркет” АД, като Организатор на Томболата, е регистрирано дружество като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

9.2. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят на „Лафка Маркет” АД и на неговите подизпълнители – "Спиди” АД доброволно личните си данни (име, мобилен телефон, точен адрес или други), за целите на осъществяване на контакт (връзка) с участието им в тази Томбола и/или доставката на наградите. Участниците предоставят съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да осъществяват контакт на предоставен от тях телефонен номер по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 (шест) месеца след приключване на Играта.

9.3. С участието си в Играта, участниците предоставят на „Лафка Маркет“ АД съгласието си, в случай, че бъдат определени за печеливши в Играта, техните имена и снимки да бъдат използвани безвъзмездно от Организатора чрез аудио, фото или видео носители (материали) за осъществяване на маркетингови активности на Организатора.

9.4. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат съхранявани по установения за това ред и използвани за целите на провеждане на настоящата Игра и за последващо информиране на участниците за инициирани от „Лафка Маркет“ АД нови промоционални активности.

9.5. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес: гр. София, ул. Княз Борис І №161 или на електронната поща на Организатора: info@tabak.bg

9.6. Участникът, който поиска данните му да бъдат заличени или блокирани през периода на Играта, за него Организаторът автоматично приема, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие в Играта.

РАЗДЕЛ 10.

Други условия

10.1. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за контакт или електронна поща.

10.2. Организаторът на играта не носи отговорност за забавени или недоставени награди по вина на куриерската фирма.

10.3. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение (компенсация) и не се допуска връщане на закупени стоки и/или услуги. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила в деня на публикуването им на интернет адрес http://lafka.bg

10.4. Евентуалните спорове между Организатора на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен за това съд.

10.5. Официалните правила на Играта се публикуват в Интернет на адрес: http:// lafka.bg. Информация за Играта може да бъде получена и на имейл адрес info@tabak.bg

10.6. В Играта нямат право да участват франчайз партньори и служители на „Лафка Маркет“ АД, както и членовете на техните семейства.

10.7.  В случай, че през периода на провеждане на Играта в търговските обекти Lafka са организирани и се реализират и други томболи или игри със закупуване на отделни стоки и/или стокови групи, при които се изисква представяне на касова бележка за участие, продавач-консултантите издават  дубликат на касовата бележка, така че клиентът да може да участва във всяка една от игрите (томболите)!

10.8. На основание чл.12 и чл. 35, т.2, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 и §1, т.62 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017г, предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100 (сто) лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Лафка Маркет АД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а на физическото лице се предоставя служебна бележка по образец за платения от Табак Маркет АД данък.

За физическото лице, спечелило предметна печалба от игра на случайността, може да възникне задължение да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба, както и внесения от Лафка Маркет АД данък, с годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2020г., към която следва да се приложи издадената от Лафка Маркет АД служебна бележка. Във връзка с чл.73 ЗДДФЛ „Лафка Маркет” АД ще подаде информация до Националната агенция за приходите за изплатените облагаеми доходи на физическите лица.

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е І

Описание и параметри на туристически ваучер, предоставен от туристическа агенция Дрийм Холидейз и условия за използването им

 

  1. Описание и параметри

 

  1. Туристически ваучер за екскурзия или почивка на стойност 500 лв., дава право на получателя му да ползва туристическите услуги предоставяни от туристическа агенция Дари Травел за същата стойност или при желание да доплати за по-скъпа туристическа услуга.
  2. Ваучерът е поименен и може да се ползва само от неговия притежател
  3. Избора на екскурзия или почивка и регистрация за такава се извършва чрез  обаждане до туристическата агенция на посочените по долу контактни данни.
  4. Валидността на ваучера е 31 март 2020 г.

 

  1. Общи условия за ползване на ваучер, предоставен от туристическа агенция Дари травел

За да се използва ваучер за туристически услуги, издаден от Дари Травел, е необходимо победителите в играта на Lafka да се свържат с туристическата агенция по телефон, емейл или лично да посетят техен офис, като представят съответния ваучер в оригинален вид.

Контактна информация за Дари Травел:

 

Офис ЧЕРНИ ВРЪХ

България

София, 1407

бул. Черни връх №26

 

тел.:

+359 2 981 74 00

имейл:

info@darytravel.com ; dari_travel@hotmail.com

Работно време:

Понеделник - Петък : 09:00 ч. - 18:30 ч.

Събота: 10:00 ч. - 14:00 ч.

Неделя - Почивен ден

 

 

Туристическият ваучер от играта на Lafka представлява официален документ с обявена парична стойност и параметрите от Раздел I. на Приложение 1, удостоверяващ правото на притежателя му да получи туристическа услуга от Дари Травел, при следните условия:

 Да направи предварителна заявка за посочената във ваучера туристическа услуга;

 Наличните свободни места са предмет на изрично потвърждение от страна на Дари Травел;

 Дари Травел приема ваучерите от техните притежатели, като приспада

стойността на ваучера от стойността на резервираната туристическа услуга. В случай, че

стойността на ваучера е по-малка от цената на заявената услуга, разликата до пълния

размер се доплаща от потребителя. В случай, че ваучерът е на стойност по-голяма от

заявените услуги, разлика не се възстановява;

 Дари Травел приема ваучера по номиналната му стойност при резервиране на

предплатени туристически услуги, предлагани от Дари Травел;

 Ваучерът за туристическа услуга се използва еднократно;

 За една резервация не може да се използва повече от един ваучер;

 Ваучерът за туристическа услуга важи за стандартни оферти; ваучерът не важи за оферти в промоция, освен ако не е упоменато друго;

 Ваучерът е поименен и не може да се преотстъпва;

 Ваучерът не подлежи на връщане;

 Ваучерът за подарък не подлежи на замяна за неговия паричен еквивалент;

 Дари Травел не носи отговорност в случай на кражба или загуба на туристически

ваучер. В този случай ваучерът не може да се преиздава;

 Ваучер с нарушена цялост е недействителен;

 Преносителят на ваучера е титуляр на реалната резервация;

 

Туристическите ваучери, раздадени като награди в играта  „Лятна томбола на Lafka в гр. Добрич“ могат да се ползват в периода 20.10.2019 г. – 31.03.2020 г.