ОУ за печалби от www.7777.bg

Общи условия на "Лафка маркет" АД за представителство при получаване на печалби в онлайн игри на "Национална лотария" АД

Общи условия на "Лафка маркет" АД за представителство при получаване на печалби в онлайн игри на "Национална лотария" АД, организирани на сайта www.7777.bg

1. "Лафка Маркет“ АД, чрез своята търговска мрежа от обекти, предоставя Услуга по получаване, от името на дееспособни пълнолетни физически лица – титуляри на игрални сметки на сайта 7777.bg, на верифицирани суми/печалби от игралните им сметки на сайта 7777.bg, и изплащане при поискване на тези суми.

2. Услугата се предлага от „Лафка Маркет“ АД само на дееспособни пълнолетни физически лица – титуляри на активни игрални сметки на сайта 7777.bg.

3. Минималната сума/печалба, която може да се заяви за теглене пo т. 1 е в размер на 20 лева, а максималната в размер на 1000 лева.

4. За са се възползва от услугата физическото лице – титуляр на активна игрална сметка на сайта 7777.bg трябва да достъпи своя профил на сайта 7777.bg и да направи заявка за теглене на средства/изплащане на печалба, чрез обект на „Лафка маркет“ АД.

5. Чрез заявката си за теглене по т.4, титулярят на игралната сметка изрично упълномощава „Лафка Маркет“ АД с правото да получи от негово име заявената сума/печалба от „Национална лотария“ АД, ЕИК 204061981.

6. Тегленето трябва да бъде одобрено/верифицирано съгласно Общите условия за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите, предлагани там.

7. След като лицето – титуляр на игралната сметка е получило одобрение/верификация на тегленето и същото е удостоверено с уникален идентификационен код на тегленето, сумата става разполагаема за получаване от лицето във всеки един търговски обект на „Лафка Маркет“ АД.

8. Сумата се предоставя само на физическото лице – титуляр на игралната сметка след удостоверяване на неговата самоличност, чрез валиден документ за самоличност и предоставяне на уникалния идентификационен код на тегленето по т.7. Валидният документ за самоличност по предходното изречение трябва да бъде този, с който лицето е извършило верификацията съгласно Общите условия за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите, предлагани там.

9. За удостоверяване на извършеното плащане се издава разписка за извършено плащане (в 2 идентични екземпляра). Разписката се подписва от служителя изплатил сумата и от физическото лице – титуляр на игралната сметка, получило сумата. Един екземпляр от разписката се предава на клиента, а един остава за съхранение от „Лафка Маркет“ АД.

10. Със заявката за теглене на средства/изплащане на печалба, чрез обект на „Лафка Маркет“ АД и извършването на упълномощаването по т.4 от физическото лице – титуляр на активна игрална сметка на сайта 7777.bg, се счита, че същият е сключил договор с „Лафка Маркет“ АД за използване на услугата и приема настоящите Общи условия за предоставянето й.

11. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни от ‚Лафка маркет“ АД, като промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта www.lafka.bg

 

Общи условия на „Боби – Прес“ ООД  за представителство при получаване на печалби в онлайн игри на "Национална лотария" АД, организирани на сайта www.7777.bg

1. „Боби – Прес“ ООД  , чрез своята търговска мрежа от обекти, предоставя Услуга по получаване, от името на дееспособни пълнолетни физически лица – титуляри на игрални сметки на сайта 7777.bg, на верифицирани суми/печалби от игралните им сметки на сайта 7777.bg, и изплащане при поискване на тези суми.

2. Услугата се предлага от „Боби – Прес“ ООД  само на дееспособни пълнолетни физически лица – титуляри на активни игрални сметки на сайта 7777.bg.

3. Минималната сума/печалба, която може да се заяви за теглене пo т. 1 е в размер на 20 лева, а максималната в размер на 1000 лева.

4. За са се възползва от услугата физическото лице – титуляр на активна игрална сметка на сайта 7777.bg трябва да достъпи своя профил на сайта 7777.bg и да направи заявка за теглене на средства/изплащане на печалба, чрез обект на „Боби – Прес“ ООД.

5. Чрез заявката си за теглене по т.4, титулярят на игралната сметка изрично упълномощава  „Боби – Прес“ ООД  с правото да получи от негово име заявената сума/печалба от „Национална лотария“ АД, ЕИК 204061981.

6. Тегленето трябва да бъде одобрено/верифицирано съгласно Общите условия за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите, предлагани там.

7. След като лицето – титуляр на игралната сметка е получило одобрение/верификация на тегленето и същото е удостоверено с уникален идентификационен код на тегленето, сумата става разполагаема за получаване от лицето във всеки един търговски обект на „Боби – Прес“ ООД.

8. Сумата се предоставя само на физическото лице – титуляр на игралната сметка след удостоверяване на неговата самоличност, чрез валиден документ за самоличност и предоставяне на уникалния идентификационен код на тегленето по т.7. Валидният документ за самоличност по предходното изречение трябва да бъде този, с който лицето е извършило верификацията съгласно Общите условия за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите, предлагани там.

9. За удостоверяване на извършеното плащане се издава разписка за извършено плащане (в 2 идентични екземпляра). Разписката се подписва от служителя изплатил сумата и от физическото лице – титуляр на игралната сметка, получило сумата. Един екземпляр от разписката се предава на клиента, а един остава за съхранение от „Боби - прес" ООД. 

10. Със заявката за теглене на средства/изплащане на печалба, чрез обект на „Боби – Прес“ ООД и извършването на упълномощаването по т.4 от физическото лице – титуляр на активна игрална сметка на сайта 7777.bg, се счита, че същият е сключил договор с „ Боби - прес" ООД за използване на услугата и приема настоящите Общи условия за предоставянето й.

11. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни от „Боби – Прес“ ООД, като промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта www.lafka.bg

 

Общи условия на "Вива 2010“ ООД за представителство при получаване на печалби в онлайн игри на "Национална лотария" АД, организирани на сайта www.7777.bg

1. "Вива 2010“ ООД, чрез своята търговска мрежа от обекти, предоставя Услуга по получаване, от името на дееспособни пълнолетни физически лица – титуляри на игрални сметки на сайта 7777.bg, на верифицирани суми/печалби от игралните им сметки на сайта 7777.bg, и изплащане при поискване на тези суми.

2. Услугата се предлага от "Вива 2010“ ООД само на дееспособни пълнолетни физически лица – титуляри на активни игрални сметки на сайта 7777.bg.

3. Минималната сума/печалба, която може да се заяви за теглене пo т. 1 е в размер на 20 лева, а максималната в размер на 1000 лева.

4. За са се възползва от услугата физическото лице – титуляр на активна игрална сметка на сайта 7777.bg трябва да достъпи своя профил на сайта 7777.bg и да направи заявка за теглене на средства/изплащане на печалба, чрез обект на „ Вива 2010" ООД.

5. Чрез заявката си за теглене по т.4, титулярят на игралната сметка изрично упълномощава  "Вива 2010“ ООД с правото да получи от негово име заявената сума/печалба от „Национална лотария“ АД, ЕИК 204061981.

6. Тегленето трябва да бъде одобрено/верифицирано съгласно Общите условия за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите, предлагани там.

7. След като лицето – титуляр на игралната сметка е получило одобрение/верификация на тегленето и същото е удостоверено с уникален идентификационен код на тегленето, сумата става разполагаема за получаване от лицето във всеки един търговски обект на "Вива 2010“ ООД.

8. Сумата се предоставя само на физическото лице – титуляр на игралната сметка след удостоверяване на неговата самоличност, чрез валиден документ за самоличност и предоставяне на уникалния идентификационен код на тегленето по т.7. Валидният документ за самоличност по предходното изречение трябва да бъде този, с който лицето е извършило верификацията съгласно Общите условия за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите, предлагани там.

9. За удостоверяване на извършеното плащане се издава разписка за извършено плащане (в 2 идентични екземпляра). Разписката се подписва от служителя изплатил сумата и от физическото лице – титуляр на игралната сметка, получило сумата. Един екземпляр от разписката се предава на клиента, а един остава за съхранение от "Вива 2010“ ООД.

10. Със заявката за теглене на средства/изплащане на печалба, чрез обект на "Вива 2010“ ООД и извършването на упълномощаването по т.4 от физическото лице – титуляр на активна игрална сметка на сайта 7777.bg, се счита, че същият е сключил договор с „ Вива 2010" ООД за използване на услугата и приема настоящите Общи условия за предоставянето й.

11. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни от "Вива 2010“ ООД , като промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта www.lafka.bg

 

Общи условия на „Разпространение на печата“ АД за представителство при получаване на печалби в онлайн игри на "Национална лотария" АД, организирани на сайта www.7777.bg

1. „Разпространение на печата“ АД , чрез своята търговска мрежа от обекти, предоставя Услуга по получаване, от името на дееспособни пълнолетни физически лица – титуляри на игрални сметки на сайта 7777.bg, на верифицирани суми/печалби от игралните им сметки на сайта 7777.bg, и изплащане при поискване на тези суми.

2. Услугата се предлага от  „Разпространение на печата“ АД само на дееспособни пълнолетни физически лица – титуляри на активни игрални сметки на сайта 7777.bg.

3. Минималната сума/печалба, която може да се заяви за теглене пo т. 1 е в размер на 20 лева, а максималната в размер на 1000 лева.

4. За са се възползва от услугата физическото лице – титуляр на активна игрална сметка на сайта 7777.bg трябва да достъпи своя профил на сайта 7777.bg и да направи заявка за теглене на средства/изплащане на печалба, чрез обект на „Разпространение на печата“ АД.

5. Чрез заявката си за теглене по т.4, титулярят на игралната сметка изрично упълномощава  „Разпространение на печата“ АД с правото да получи от негово име заявената сума/печалба от „Национална лотария“ АД, ЕИК 204061981.

6. Тегленето трябва да бъде одобрено/верифицирано съгласно Общите условия за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите, предлагани там.

7. След като лицето – титуляр на игралната сметка е получило одобрение/верификация на тегленето и същото е удостоверено с уникален идентификационен код на тегленето, сумата става разполагаема за получаване от лицето във всеки един търговски обект на „Разпространение на печата“ АД

8. Сумата се предоставя само на физическото лице – титуляр на игралната сметка след удостоверяване на неговата самоличност, чрез валиден документ за самоличност и предоставяне на уникалния идентификационен код на тегленето по т.7. Валидният документ за самоличност по предходното изречение трябва да бъде този, с който лицето е извършило верификацията съгласно Общите условия за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите, предлагани там.

9. За удостоверяване на извършеното плащане се издава разписка за извършено плащане (в 2 идентични екземпляра). Разписката се подписва от служителя изплатил сумата и от физическото лице – титуляр на игралната сметка, получило сумата. Един екземпляр от разписката се предава на клиента, а един остава за съхранение от „Разпространение на печата“ АД.

10. Със заявката за теглене на средства/изплащане на печалба, чрез обект на „Разпространение на печата“ АД и извършването на упълномощаването по т.4 от физическото лице – титуляр на активна игрална сметка на сайта 7777.bg, се счита, че същият е сключил договор с „ Разпространение на печата “ АД за използване на услугата и приема настоящите Общи условия за предоставянето й.

11. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни от „Разпространение на печата“ АД  като промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта www.lafka.bg

 

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.